Privacybeleid

MAZ B.V. ho Enjoy Nails / MAZ Beautyland, gevestigd aan Industriestraat 23

2671 CT NAALDWIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mazbeautyland.nl/ Industriestraat 23

2671 CT NAALDWIJK +31 (0) 174 640 335

B. Voogt is de Functionaris Gegevensbescherming van MAZ B.V. Hij/zij is te bereiken via info@mazbeautyland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MAZ B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Bedrijfsnaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mazbeautyland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MAZ B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– MAZ B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MAZ B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enjoy Nails / MAZ Beautyland) tussen zit. Enjoy Nails / MAZ Beautyland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MAZ B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar wettelijk verplicht.

Adres > 7 jaar wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

MAZ B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MAZ B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MAZ B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MAZ B.V.d en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mazbeautyland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MAZ B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MAZ B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mazbeautyland.nl

Algemene Voorwaarden


Privacybeleid


1.Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website www.enjoy-nailswebshop.nlwww.enjoywellness.nl en www.mazbeautyland.nl alle overeenkomsten en alle cursussen c.q. diensten die MAZ B.V. handelend onder MAZ B.V. MAZ Beautyland en Enjoy Nails aanbied c.q. levert. MAZ B.V., Industriestraat 23, 2671CT Naaldwijk.

2. MAZ B.V. is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 15 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van de voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

2.Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door MAZ B.V. is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven. 

2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Levertijden in offertes en advertenties van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3.Prijzen 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt.

2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij. 

3. MAZ B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto's kunnen soms afwijken van het product.

4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is MAZ B.V. gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

 

4.Levering en transport 

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen. 

2. Indien de capaciteit van MAZ B.V. op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is MAZ B.V. bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. 

3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden. 

4. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5. Kleine bestellingen die door de brievenbus passen kunnen per brievenbuspost verzonden worden op risico van de koper.

6. Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.

7. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

8. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Gemaakte verzend- en transportkosten zullen altijd verhaald worden op koper. 

9. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst gebruiker, de GLS of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen. 

10. Mocht koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur opnieuw moeten laten bezorgen.

11.Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

12.Is van tevoren overeengekomen dat levering en plaatsing van de zaken in het pand van de koper moet geschieden, te weten verder dan de voordeur-aflevering zoals vermeld bij punt 4, dan geschiedt dit geheel voor diens rekening en risico, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.

13.Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen. In de regel geldt dat artikelen, mits op voorraad, binnen 10 werkdagen bezorgd worden.

14.Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

15.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 
5.Garantie

1. Op cursusen word geen garantie gegeven.

2. Elektrische apparaten geleverd door MAZ B.V. die binnen 12 maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan MAZ B.V. mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. MAZ B.V. behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat MAZ B.V. in voor reparatiekosten. Garantie vervalt indien het apparaat niet op de juiste manier is schoongemaakt of gebruikt. Val-, water schade etc. worden niet vergoed. Indien het niet gerepareerd kan worden zal de directie van MAZ B.V. de overige mogelijkheden bekijken.


6.Inschrijving opleiding c.q. workshop

1. Inschrijvingen voor opleidingen en workshops vindt plaats door retourzending of inlevering van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier/agenda of betalingsovereenkomst aan MAZ B.V. of door een bestelling van de opleiding c.q. workshop via de website www.enjoy-nails.nl en/of via e-mail info@enjoy-nails.nl

2. Voor aanvang van de 1e cursusdag dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan doormiddel van contante betaling, pin betaling, overboeking op Rabobank bankrekening met nummer NL05 RABO 0146 2732 49 t.n.v. MAZ B.V. of Ideal betaling.

3. Indien u er kiest om de betaling in termijnen te betalen zal i.o. met MAZ B.V. de betaling verval data’s worden afgesproken. Indien hier geen respons op komt binnen 5 werkdagen zal MAZ B.V. de bestelling zien als betaling in 1 termijn en bent u deze per direct verschuldigd.

4. Met ontvangst van het inschrijfformulier of bevestiging via e-mail info@enjoy-nails.nl komt de overeenkomst tussen de cursist en MAZ B.V. tot stand en is de cursist de volledige opleidingskosten verschuldigd aan MAZ B.V..

5. Tijdens de opleiding dient u gebruik te maken van de merken waar MAZ B.V. mee werkt. Werken met een ander merk tijdens de opleiding is niet toegestaan.

6. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de opleiding, zal MAZ B.V. u dit per omgaande laten weten. MAZ B.V. is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

7. U dient tenzij anders is aangegeven regelmatig (minimaal 1 les per 3 weken) de lessen te volgen. Indien u niet regelmatig naar de lessen komt en/of niet actief deelneemt aan de opleiding, behoudt de directie van MAZ B.V. zich het recht voor om u uit te sluiten van het examen en eventuele gratis (her)lessen. (Deze mogen dan worden berekent als een nieuwe les van minimaal € 75,-).

8. Een opleiding dient binnen 9 maanden te zijn afgerond m.u.v. de opleidingen met meer dan 15 lessen, deze dienen binnen één jaar te zijn afgerond. Na het aantal aangegeven maanden vanaf de start datum van de opleiding vervallen de nog openstaande lessen en krijgt u daar geen restitutie over.

9. Alle informatie over cursisten, waarvan door MAZ B.V. ingezette medewerkers kennis nemen en waarvan niet expliciet is vermeld dat ze van algemene bekendheid is, zal als vertrouwelijk worden behandeld. Alle aan MAZ B.V. verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

7.Annulering opleiding c.q. workshop of product

1. Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk, tenzij 50% van het totaal bedrag niet leverbaar is.

2. De datum waarop het inschrijfformulier/agenda is ondertekend of de datum waarop u via e-mail info@enjoy-nails.nl uw opleiding heeft bevestigd is de datum waarop u definitief staat ingeschreven. U heeft bij elke opleiding c.q. workshop een bedenktermijn van 14 werkdagen. Na de bedenktermijn staat u definitief ingeschreven, met als gevolg dat u garant staat voor het volledige opleidingsgeld.

3. ▪ Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel of ontvangsttijdstip van email geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van MAZ B.V. die u binnen 14 dagen ontvangt. Voor restitutie van het opleidingsbedrag/cursusbedrag brengt MAZ B.V. € 100,- administratiekosten in rekening. Restitutie vindt plaats naar rato van de afgenomen lessen. Restitutie vindt plaats naar rato van de afgenomen lessen en zal binnen een termijn van 30 dagen verwerkt worden.


8.Ziekte

1. Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit vroegtijdig te melden aan MAZ B.V.. In dat geval zal gezamenlijk worden bekeken wanneer u bij een eerstvolgende mogelijkheid de betreffende les of lessen kunt inhalen (indien niet anders is aangegeven kunt u per opleiding maximaal 2 lessen inhalen (dit is ook geldig voor punt 9 afspraken)). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. 

2. Indien u door ziekte in het geheel niet meer kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk te laten weten aan MAZ B.V.. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen (indien mogelijk). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven.  In beide gevallen zal van uitstel van betaling geen sprake zijn en bent u de opleidingskosten echter onverkort verschuldigd. 

9.Afspraken

1. De cursist moet verhindering voor een cursus / workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de cursus aan MAZ B.V. melden. Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MAZ B.V. het gehele honorarium voor de afgesproken cursus / workshop aan de cursist berekenen.

2. Indien de cursist meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag MAZ B.V. de verloren tijd inkorten op de cursus / workshop en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen, of de cursus annuleren c.q. verplaatsen.

3. MAZ B.V. moet verhindering voor een cursus / workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf uur voorafgaande aan de cursus / workshop aan de cursist melden.

4. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Salon.

5. MAZ B.V. is gerechtigd een cursus te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

10.Beschadiging & diefstal

1. MAZ B.V. heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MAZ B.V. meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Klachten 

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen vijf dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij MAZ B.V. te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.

2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen vijf dagen na ontvangst. 

3. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door MAZ B.V. in cursus genomen.

4. Indien de cursist een klacht heeft over een cursus / workshop of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan MAZ B.V.. MAZ B.V. moet de klager binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MAZ B.V. de cursus / workshop opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt. Voor producten zal worden gekeken naar een passende oplossing. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. MAZ B.V. legt voor elke klacht en de wijze van afhandeling een dossier aan welke per klant wordt geregistreerd. Elke klacht wordt voor ten minste 1 jaar bewaard.

5. Klachten worden door MAZ B.V. ten alle tijde als vertrouwelijk behandeld.

12. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen MAZ B.V. en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de wederpartij en MAZ B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door MAZ B.V. te leveren of geleverde diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Het Nagelgilde postbus 386, 6710 BJ Ede.

3. Een geschil wordt door Het Nagelgilde slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Het Nagelgilde aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de wederpartij een geschil wil voorleggen aan Het Nagelgilde, is MAZ B.V. aan deze keuze gebonden. Wanneer MAZ B.V. dat wil doen, zal de wederpartij binnen vijf weken na een daartoe door MAZ B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt MAZ B.V. de keuze van de wederpartij niet binnen de termijn van vijf weken, dan is MAZ B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De beslissingen van Het Nagelgilde geschieden bij wege van bindend advies.

7. Het Nagelgilde zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

13.Retourzendingen 

1. Producten kunnen worden geruild mits de verpakking nog geheel in tact is, geseald en niet zijn blootgesteld aan UV-licht. Ruilen kan uitsluitend binnen 14 dagen.

2. Als er sprake is van een fabricage fout of incompleetheid dan zal MAZ B.V. binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werkstellen het product om te ruilen of te vervangen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal MAZ B.V. u een waardebon geven t.w.v. het aankoopbedrag.

14.Betaling,kosten,rente en buitengerechtelijke kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen contante betaling, pin betaling, overboeking of webshop betalingen. 

2. MAZ B.V. is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling. 

3. MAZ B.V. is gerechtigd bij in gebreke blijven van betaling na de eerste herinnering een aanmaning te versturen en hiervoor 9% aan de onderneming en 4% aan de consument te berekenen van het openstaande factuur bedrag.

4. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven.

5. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke MAZ B.V. maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. 

6. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien MAZ B.V. niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten. 

7. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van MAZ B.V. is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

8. Indien het tot een incassobureau of rechtszaak komt behoudt de directie van MAZ B.V. zich het recht voor om u uit te sluiten voor de rest van de opleiding.

15.Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van MAZ B.V., niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan MAZ B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

16.Autorisatie 

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in of met de producten en systemen die MAZ B.V. op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van MAZ B.V..

17.Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. MAZ B.V.s aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van opleidingen c.q. workshops en cursusen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. MAZ B.V. is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. MAZ B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de salon.

4. MAZ B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal MAZ B.V. de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

5. MAZ B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

18.Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

19.Overmacht en ontbinding 

1. Onder overmacht aan de zijde van MAZ B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan MAZ B.V. van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van MAZ B.V., atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van MAZ B.V. die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt. 

2. Mocht MAZ B.V. als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd. 

3. In geval van overmacht heeft MAZ B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden. 

4. Ontbinding door MAZ B.V. is mogelijk indien MAZ B.V.: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft MAZ B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van MAZ B.V. afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

20.Intellectuele eigendomsrechten 

1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAZ B.V.. Evenmin is het toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van MAZ B.V. te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op aangebrachte nail art motieven / kunstnagels en foto’s berust bij MAZ B.V.. Indien de cursist de aangebrachte nail art / kunstnagels of foto’s laat fotograferen of gebruiken voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan MAZ B.V.. MAZ B.V. mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 

21.Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, met dien verstande dat MAZ B.V. zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als MAZ B.V. zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de 

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.